Friday, 24 June 2016

Tempus ALIGN - Ukraina site visits - Taras Shevchenko National University webpage!

Here's a link (from Olga Yamkova) on Taras Shevchenko National University's website (all in Ukrainian), discussing our recent Tempus ALIGN site visit...

http://univ.kiev.ua/news/7855
http://vnz.org.ua/novyny/podiyi/9318-u-kyyivskomu-natsionalnomu-universyteti-imeni-tarasa-shevchenka-tryvae-realizatsija-proektu-tempus-alignpanel arrives at the university (image from Vladimir Zaslavskiy)


panel at Museum Village outside Kyiv - Olga, DQ, Hyland, Iryna, Vladimir, Stefania
(image from Vladimir Zaslavskiy)


panel at Museum Village outside Kyiv -  Hyland, Iryna, Stefania, DQ, Vladimir
(image from Vladimir Zaslavskiy)No comments:

Post a Comment